برنامه رسم بیضی با روش نقطه می...

ارد 21, 1394 توسط

الگوریتم رسم بیضی با روش نقطه میانی به زبان ++C: نمونه گیری در بازه های واحد انجام می شود و در هر مرحله نزدیک ترین موضع پیکسلی به...

ادامه مطلب

برنامه رسم خط به روش برسنهام ب...

ارد 21, 1394 توسط

الگوریتم ترسیم خط به روش برسنهام به زبان ++C: در این الگوریتم که بهترین روش برای ترسیم خط می باشد بر اساس مقادیر صحیح افزایشی برای...

ادامه مطلب

برنامه رسم دایره با روش نقطه م...

ارد 21, 1394 توسط

الگوریتم رسم دایره با روش نقطه میانی به زبان ++C: نمونه گیری در بازه های واحد انجام می شود و در هر مرحله نزدیک ترین موضع پیکسلی به...

ادامه مطلب

برنامه رسم خط به روش DDA با ++...

ارد 21, 1394 توسط

الگوریتم ترسیم خط به روش DDA : این الگوریتم مختصات دو نقطه ابتدا و انتها را از ورودی شما دریافت و در خروجی نمودار گرافیگی آن را رسم...

ادامه مطلب