شبیه سازی حرکت (مهره) اسب در ب...

تیر 20, 1394 توسط

مسئله: اسب را از هر خانه ی صفحه ی شطرنج طوری حرکت دهید که به صورت متوالی تمام ۶۴ خانه ی شطرنج را با یک بار و فقط با یک بار عبور از هر...

ادامه مطلب